รายชื่อผู้ประสบความสำเร็จหลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (ระยะยาว) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม

ข้อมูลผู้ประสบความสำเร็จในการนำองค์ความรู้จากการฝึกอบรมหลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (ระยะยาว) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรกรด้านศิลปหัตถกรรม

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ งานนโยบาย แผนงาน งบประมาณและติดตามประเมินผล
* อีเมลผู้ติดต่อ bangsai@alro.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับผลสำเร็จเชิงประจักษ์ของโครงการ/กิจกรรม
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายใน ส.ป.ก. โดยงานนโยบาย แผนงาน งบประมาณและติดตามประเมินผล
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://drive.google.com/file/d/1UDBZYx9qgwPkc_iklrM2182cH3N_fCxR/view?usp=sharing
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 22 มีนาคม 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 มีนาคม 2567
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar handcrafts
สร้างในระบบเมื่อ 22 มีนาคม 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 22 มีนาคม 2567