รายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติอยู่ในหลักเกณฑ์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเลื่อนชำนาญงาน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
* อีเมลผู้ติดต่อ yuttasart.personnel@gmail.com
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เส้นทางความก้าวหน่้า
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 10
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XRtoH5adBjoiMw6s560YvTL1KgAqUrNK/edit#gid=1917086791
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar persondiv
สร้างในระบบเมื่อ 4 ตุลาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 4 ตุลาคม 2566