การตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร.

ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำแผนที่ ให้เป็นไปตามระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วย มาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดิน ของรัฐ พ.ศ. 2563 ให้แผนที่ของ ส.ป.ก มีความน่าเชื่อถือ เป็นมาตราฐานสากล

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ผลการปฏิบัติงาน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานการรังวัดและแผนที่
* อีเมลผู้ติดต่อ map_alro@alro.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล วันทำการ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) ตามเวลาจริง
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา ระบบรายงานผลการตรวจสอบงานสำรวจรังวัดออนไลน์ "ส่งสุข"
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar mapalro
สร้างในระบบเมื่อ 27 กันยายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 13 ธันวาคม 2566