จำนวน/ตำแหน่งข้าราชการที่เลื่อนระดับจากปฏิบัติการเป็นชำนาญชำนาญ 5 ปี ย้อนหลัง (2561 - 2565)

ปฏิบัติการเลื่อนชำนาญการ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
* อีเมลผู้ติดต่อ yuttasart.personnel@gmail.com
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เส้นทางความก้าวหน่้า
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ครึ่งปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 20
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o5dGW03_EZlBl6eDPL8jW7hMsT0Oag_d/edit#gid=951283845
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • มลายู
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 มิถุนายน 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 23 สิงหาคม 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2561
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย Gravatar persondiv
สร้างในระบบเมื่อ 4 ตุลาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 4 ตุลาคม 2566