ครูต้นแบบในโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครูต้นแบบในโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
* อีเมลผู้ติดต่อ foodbank8@gmail.com
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://docs.google.com/spreadsheets/d/1My-E23mWcU44s1aH-kJApMBz5j09hDeh/edit?usp=sharing&ouid=104088272133752935795&rtpof=true&sd=true
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 31 สิงหาคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 สิงหาคม 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar techtrans
สร้างในระบบเมื่อ 31 สิงหาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 สิงหาคม 2566