ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ที่ตรวจสอบด้านการคลัง การบริหารพัสดุ และการปฏิบัติงานตาม กฎ ระเบียบ

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ของหน่วยรับตรวจทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มตรวจสอบภายใน
* อีเมลผู้ติดต่อ ia.alro58@gmail.com
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อให้หน่วยรับตรวจทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนำประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี ของส่วนราชการภายนอก และของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา รายงานประจำปี
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Text
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://drive.google.com/drive/folders/19nhfXc111N3hZN0uSqE4lDhq0wYBjk48
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 25 กรกฎาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25 กรกฎาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ckanadmin
สร้างในระบบเมื่อ 25 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 26 กรกฎาคม 2565