ข้อมูลกรอบอัตรากำลังของ ส.ป.ก.(ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ)

ข้อมูลโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง ของ ส.ป.ก. ทั้งข้อมูลในราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาวางแผนงาน วางแผนอัตรากำลัง และการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงาน ของ ส.ป.ก. บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลกรอบอัตรากำลังของ ส.ป.ก.(ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ)
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบงานโครงสร้างและอัตรากำลัง
* อีเมลผู้ติดต่อ ssdm@alro.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อรายงานโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของหน่วยงาน สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การวางแผนงานและงบประมาณตามภารกิจต่าง ๆ ของ ส.ป.ก.
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา โครงสร้างและอัตรากำลัง สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • XLS/XLSX
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://drive.google.com/drive/folders/1Zk-3I95jCq4TkIZHEtQhB3txq0M_t57m?usp=sharing
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 25 กรกฎาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25 กรกฎาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ckanadmin
สร้างในระบบเมื่อ 25 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 5 ตุลาคม 2565