ข้อมูลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปี 2564 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
* อีเมลผู้ติดต่อ ods@alro.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ผลการประเมินผ่านระบบ Citizen Info สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e7D43r1SlcbTm3Q_0ACIy2gPz1_l1kaM/edit?usp=sharing&ouid=105680873123567133909&rtpof=true&sd=true
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25 กรกฎาคม 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 25 กรกฎาคม 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างโดย Gravatar ckanadmin
  สร้างในระบบเมื่อ 25 กรกฎาคม 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 22 มีนาคม 2567