ข้อมูลรายชื่ออาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก.)

ข้อมูลรายชื่ออาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและเครือข่ายผู้นำ
* อีเมลผู้ติดต่อ alrotrain@gmail.com
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกร และใช้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) Real Time
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) และ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kBW4KjcIvsQD-ctjrdE2qkfe1EN6otZI/edit?usp=sharing&ouid=105680873123567133909&rtpof=true&sd=true
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 20 กรกฎาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 กรกฎาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ckanadmin
สร้างในระบบเมื่อ 20 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 26 กรกฎาคม 2565