ข้อมูลรายชื่อสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

ข้อมูลรายชื่อสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มพัฒนาสถาบันและธุรกิจชุมชน
* อีเมลผู้ติดต่อ KPT2565@gmail.com
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานและใช้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และบริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายใน ส.ป.ก. โดยกลุ่มพัฒนาสถาบันและธุรกิจชุมชน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
DGA Open Government License
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gru0qEKogYHRGxmMGe1tk8K8TcRTdKLl/edit?usp=sharing&ouid=105680873123567133909&rtpof=true&sd=true
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 20 กรกฎาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 กรกฎาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ckanadmin
สร้างในระบบเมื่อ 20 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 16 สิงหาคม 2565