ข้อมูลการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

ฐานข้อมูลการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มเจรจาและระงับข้อพิพาท
* อีเมลผู้ติดต่อ legal@alro.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
"เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อการให้บริการประชาชน"
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) ไม่มี
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ha60XIi67PQsf89i1ACAAI1JTbtOAC0-tXFwU6FJ8EE/edit?usp=sharing
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 20 กรกฎาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 กรกฎาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ckanadmin
สร้างในระบบเมื่อ 20 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 26 สิงหาคม 2565