ข้อมูลโครงการที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลการสำรวจ ออกแบบและประมาณราคาโครงสร้างพื้นฐาน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มแผนงานวิศวกรรม สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
* อีเมลผู้ติดต่อ landdevelop@alro.go.th
* วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) ไม่มี
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
* แหล่งที่มา การสำรวจ ออกแบบและประมาณราคาของสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • XML
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xcXvUCZmjKbY0w6-9kSbPdoh-dMs6K-n/edit#gid=1664064726
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 20 กรกฎาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 กรกฎาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ckanadmin
สร้างในระบบเมื่อ 20 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 16 สิงหาคม 2565