เนื้อที่รับมอบที่ดินของรัฐ 4 ประเภท มาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน

จัดเก็บรวบรวมเอกสาร ข้อมูลเนื้อที่การรับมอบที่ดินของรัฐ 4 ประเภท ดังนี้ 1. สาธารณประโยชน์ 2. ที่ราชพัสดุ 3. ที่จำแนกออกจากป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 4. ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 ถึง ปัจจุบัน

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.)
* อีเมลผู้ติดต่อ landacq@alro.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบและอ้างอิงในการปฏิบัติงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา เอกสาร หลักฐานการรับมอบที่ดินของรัฐ 4 ประเภทจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
DGA Open Government License
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล พื้นที่การเกษตร ประมง ป่าไม้
URL https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BDEpYj6cKqMHRxpK-R83m5HLaQgoUqCY78DOXCftKTQ/edit?usp=sharing
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 20 กรกฎาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 มิถุนายน 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar touch
สร้างในระบบเมื่อ 20 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 13 ธันวาคม 2566