• โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2377 total views 79 recent views

    การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 16 โครงการ
    กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ 26 กรกฎาคม 2565