• จุดความร้อนในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 2914 total views 161 recent views

    ข้อมูลจำนวนจุดความร้อนที่เกิดขึ้นตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละตำบลในเขตปฏิรูปที่ดิน
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 20 กุมภาพันธ์ 2567