สถิติความพึงพอใจของผู้รับบริการตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ รายจังหวัดของ ส.ป.ก.

ระบบรายงานการให้บริการตาม พรบ. อำนวยความสะดวกฯ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
* อีเมลผู้ติดต่อ ods@alro.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
ใช้ในการติดตาม และจัดเก็บเป็นข้อมูลสถิติความพึงพอใจของผู้เข้ามารับบริการ การให้บริการของหน่วยงาน ส.ป.ก. จังหวัด
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ฐานข้อมูลในระบบการให้บริการ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
Excel
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://alro.go.th/th/admin_sys/news-activity/article-category-2-14/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2565?id=232504
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 26 กรกฎาคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 26 กรกฎาคม 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย Gravatar adminsys
สร้างในระบบเมื่อ 26 กรกฎาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 22 มีนาคม 2567