การให้สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภาคเหนือ)

ผลการให้สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภาคเหนือ)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มบริหารสินเชื่อ สำนักบริหารกองทุน
* อีเมลผู้ติดต่อ financeadmin@alro.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ภาค
* แหล่งที่มา โครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gykSF6i9dlBgnPepMlhNRJhhXFtGKvJO/edit?usp=drive_link&ouid=104027805601321700330&rtpof=true&sd=true
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 27 กรกฎาคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 27 กรกฎาคม 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
การให้สินเชื่อ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) บาท
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ล้าน
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย Gravatar financeadmin
สร้างในระบบเมื่อ 27 กรกฎาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 กรกฎาคม 2566