ข้อมูลจำนวนผลงานวิชาการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2519 - 2565

ฐานข้อมูลจำนวนผลงานวิชาการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสรุปรายปี จำแนกตามประเภทงานวิชาการ ได้แก่ เอกสารปกิรูปที่ดิน เอกสารวิชาการ และเอกสารวิจัย

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน
* อีเมลผู้ติดต่อ research@alro.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดตามผลงานวิชาการและเป็นข้อมูลแผนการจัดทำหรือสร้างผลงานวิชาการ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่ทราบ
* แหล่งที่มา รวบรวมข้อมูลจากบัญชีคุมลำดับการออกเลขเอกสารวิชาการของ กวด. สวผ.
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กันยายน 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 29 กันยายน 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างโดย Gravatar research
  สร้างในระบบเมื่อ 29 กันยายน 2566
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 29 กันยายน 2566