ข้อมูลผลงานวิชาการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ฐานข้อมูลชื่อผลงานวิชาการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำแนกตามประเภทงานวิชาการ ได้แก่ เอกสารปฏิรูปที่ดิน เอกสารวิชาการ และเอกสารวิจัย

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน
* อีเมลผู้ติดต่อ research@alro.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อเป็นข้อมูลให้ บุคลากรของ ส.ป.ก. ในการสืบค้นหรือเป็นข้อมูลอ้างอิง และศึกษาต่อยอดเป็นแนวทางการทำงาน พัฒนา และส่งเสริมเกษตรกรนำไปขยายผลในพื้นที่ต่อไป
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่ทราบ
* แหล่งที่มา รวบรวมข้อมูลจากบัญชีคุมลำดับการออกเลขเอกสารวิชาการของ กวด. สวผ.
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 29 กันยายน 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กันยายน 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar research
สร้างในระบบเมื่อ 29 กันยายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 29 กันยายน 2566