• การตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร. 138 total views 15 recent views

    ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำแผนที่ ให้เป็นไปตามระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วย มาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดิน ของรัฐ พ.ศ. 2563 ให้แผนที่ของ ส.ป.ก...
    สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน 13 ธันวาคม 2566
  • ข้อมูลกรอบอัตรากำลังของ ส.ป.ก.(ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ) 2494 total views 115 recent views

    ข้อมูลโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง ของ ส.ป.ก. ทั้งข้อมูลในราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาวางแผนงาน วางแผนอัตรากำลัง...
    กองการเจ้าหน้าที่ 5 ตุลาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).