• สรุปผลการให้บริการประชาชนจากระบบปันสุข 2521 total views 131 recent views

    เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มความสะดวกแก่ข้าราชการในการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการติดตามการบริการแก่เกษตรกร...
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 22 มีนาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).