• งานสำรวจรังวัดและจัดที่ดิน 2122 total views 90 recent views

    ฐานข้อมูลการสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน 3 ปีย้อนหลัง
    สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน 26 สิงหาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).