• การตรวจสอบมาตรฐานแผนที่ตามระเบียบ กมร. 138 total views 15 recent views

    ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการสำรวจรังวัดและจัดทำแผนที่ ให้เป็นไปตามระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วย มาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดิน ของรัฐ พ.ศ. 2563 ให้แผนที่ของ ส.ป.ก...
    สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน 13 ธันวาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).