ข้อมูลรายชื่อผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 72 จังหวัดในเขตปฏิรูปที่ดิน

ฐานข้อมูลรายชื่อผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 72 จังหวัดในเขตปฏิรูปที่ดิน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
* อีเมลผู้ติดต่อ meeting@alro.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อให้สำนัก/กอง/ศูนย์ และ ส.ป.ก.จังหวัด นำข้อมูลไปใช้
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 4
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 29 กันยายน 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กันยายน 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar research
สร้างในระบบเมื่อ 29 กันยายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 29 กันยายน 2566