ข้อมูลเยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินที่เข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น (JAEC)

ฐานข้อมูลเยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินที่เข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น (JAEC)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ
* อีเมลผู้ติดต่อ inalro.inter@gmail.com
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาต่อยอดเยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ผ่านการฝึกงานจากประเทศญี่ปุ่นให้เป็นเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง (Smart Farmer)
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อำเภอ
* แหล่งที่มา สำนักวิชาการและแผนงาน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://alro.go.th/th/research_plan/news-activity/article-category-3-52/ข้อมูลเยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินที่เข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น?id=173710
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 25 กรกฎาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25 กรกฎาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ckanadmin
สร้างในระบบเมื่อ 25 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 5 ตุลาคม 2565