พบ 1 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
  • งานสำรวจรังวัดและจัดที่ดิน 1 recent views

    ฐานข้อมูลการสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน 3 ปีย้อนหลัง
    สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน 26 สิงหาคม 2565