พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน

กรองผลลัพธ์
  • เนื้อที่รับมอบที่ดินของรัฐ 4 ประเภท มาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน 2 recent views

    จัดเก็บรวบรวมเอกสาร ข้อมูลเนื้อที่การรับมอบที่ดินของรัฐ 4 ประเภท ดังนี้ 1. สาธารณประโยชน์ 2. ที่ราชพัสดุ 3. ที่จำแนกออกจากป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 4....
    สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน 26 สิงหาคม 2565
  • ผลงานจัดที่ดินย้อนหลัง 6 ปี (ปี 2559-2564) 1 recent views

    การจัดทำข้อมูลตามกระบวนการจัดที่ดินรัฐจนถึงการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ในช่วงแต่ละปีงบประมาณ 6 ปี ย้อนหลัง
    สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน 26 กรกฎาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).