• สรุปผลการให้บริการประชาชนจากระบบปันสุข 1293 total views 111 recent views

    เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มความสะดวกแก่ข้าราชการในการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการติดตามการบริการแก่เกษตรกร...
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 26 กรกฎาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).