ข้อมูลนักวิจัยของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ฐานข้อมูลนักวิจัยของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำแนกตามคุณวุฒิ การเผยแพร่ผลงาน สังกัด

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน
* อีเมลผู้ติดต่อ research@alro.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเป็นนักวิจัย และสร้างกำลังคนคุณภาพด้านการวิจัย ของ ส.ป.ก. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา สำนักวิชาการและแผนงาน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 25 กรกฎาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25 กรกฎาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ckanadmin
สร้างในระบบเมื่อ 25 กรกฎาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 5 ธันวาคม 2566